Masiero don Giuseppe

don
Giuseppe
Masiero
Presbitero diocesano
15-02-1944
20-04-1968