Sciarrelli diac. Nicola Gabriele

diac.
Nicola Gabriele
Sciarrelli
Diacono permanente
31-08-1967
27-10-2018
Diacono Permanente Tavo S. Pietro Apostolo