Spagnolo don Gianni

don
Gianni
Spagnolo
Presbitero diocesano
20-12-1943
16-06-1969